2. Workshop “Energie an der Gemeng Biekerech – wou sti mer a wou wëlle mer hin”

Organiséiert vun der Gemeng Biekerech an der Klima- an Ëmweltkommissioun am Kader vum Klimapakt 2.0

Thema vum Owend: Bei dësem 2. Workshop starte mir mat e puer Informatiounen zum aktuelle Planungstand vun der geplangter Wandmillen um Bierg. Duerno gi mir méi op de Fong vun der Energiequelle, déi am 1. Workshop vun eise Bierger als prioritär agestuuft gouf: d’Photovoltaik.

Oflaf: No den Erklärungen zum aktuelle Stand vum laafende Wandkraaft-Projet an eiser Gemeng, ginn d’Participanten an zwou Aarbechtsgruppen ënnerdeelt fir eng Ausbau-Strategie vun der Photovoltaik auszeschaffen. Heibäi gi si vun eisen Energie- a Klimaberoder begleedt. Uschléissend ginn d’Recommandatioune vu béiden Aarbechtsgruppe virgestallt an zesumme sachlech diskutéiert.

Fir wien? Dësen 2. Workshop riicht sech un all interesséiert/e Bierger/In aus eiser Gemeng. Och wann Dir net beim 1. Workshop derbäi wart, géinge mir eis freeën, wann Dir beim 2. kéint deelhuelen. D’Energietransitioun ass een Thema, dat eis all betrëfft, a mir brauchen ee méiglechst breede Konsens an eiser Gesellschaft.

CovidCheck: Konform zu de Virschrëfte vun eiser Regierung, ass och dëse Workshop ee CovidCheck Event. Bréngt dowéinst w.e.g. Äre Covid-Zertifikat mat.

Umeldung? Wéinst dem uschléissende Patt, biede mir Iech, Iech bis den 20. Januar 2022 op info@beckerich.lu oder per Telefon um 23 62 21 -1 zu de gewinnten Ëffnungszäite vun der Gemeng unzemellen.

Mir freeën eis op Är Bedeelegung!


Organisé par la commune de Beckerich et la Commission du Climat et de l’Environnement dans le cadre du Pacte Climat 2.0.

Thème de la soirée : Dans ce 2ième atelier, nous commençons par des informations sur l’état actuel de la planification du projet d’éolienne au lieu-dit Bierg. On passe ensuite à la source d’énergie, qui a été classée en priorité dans notre 1er atelier par les citoyens présents : le photovoltaïque.

Déroulement : Après les explications concernant l’état actuel du projet éolien dans notre commune, les participants sont répartis en deux groupes de travail pour développer une stratégie pour l’expansion des installations photovoltaïques. Ils sont accompagnés par nos conseillers de l’énergie et du climat. Ensuite, les recommandations des deux groupes de travail sont présentées et discutées ensemble.

Public cible ? Ce 2me atelier s’adresse à tous les citoyens intéressés de notre commune. Même si vous n’avez pas assisté au 1er atelier, nous serions heureux si vous pouviez assister à celui-ci. La transition énergétique est un enjeu qui nous concerne tous, et nous avons besoin d’un consensus sociétal très large.

CovidCheck : Conformément aux directives de notre gouvernement, cet atelier est également un événement CovidCheck. Par conséquent, apportez s’il vous plait votre certificat Covid.

Inscription? En raison de la petite réception après les discussions, nous vous demandons de vous inscrire jusqu’au 20 janvier 2022 à info@beckerich.lu ou par téléphone au 23 62 21 -1 aux horaires habituels d’ouverture de la commune.

Nous comptons sur votre participation!

Date

24 janvier 2022
Expiré!

Heure

20:00 - 22:00

Lieu

Millescheier - Biekerecher Millen
103, Huewelerstrooss L-8521 Beckerich
Catégorie

Organisateur

Commune de Beckerich
Téléphone
+3522362211
Email
info@beckerich.lu
Site Web
http://www.beckerich.lu

Autres organisateurs

Ëmwelt- a Klimakommissioun
QR Code
Aller au contenu principal