17.10.2022 | Modifications lignes H10 et 933

17.10.2022 | Modifications lignes H10 et 933

Schoullinn H10 Uewerpallen – Sëll – Miersch.

Ab Méindes, de 17. Oktober 2022, gëlle folgend Ännerungen vun der Buslinn H10 :

– Den Arrêt Uewerpallen, Breck gëtt annuléiert.

– Den Départ vun der Moiescourse 3551 gëtt ëm 5 Minutte no virverluecht (Neien Départ: Uewerpallen, Schnuddelbierg 7:00 Auer).

Ligne scolaire H10 Oberpallen – Saeul – Mersch.

A partir du lundi 17 octobre 2022, les modifications suivantes seront apportées aux horaires de la ligne d’autobus citée ci-dessus :

– La desserte de l’arrêt Oberpallen, Breck sera supprimée.

– Le départ de la course matinale 3551 sera avancé de 5 minutes (nouveau départ Oberpallen, Schnuddelbierg 7h00).

Buslinn 933 Mersch – Saeul – Oberpallen

Ab Méindes, de 17. Oktober 2022, gëlle folgend Ännerungen vun der Buslinn 933 :

– Den Arrêt « Uewerpallen, Breck » gëtt annuléiert.

– De neien Départ/Teminus ass den Arrêt « Uewerpallen, Schnuddelbierg ».

Ligne de bus 933 Mersch – Saeul – Oberpallen

A partir du lundi 17 octobre 2022, les modifications suivantes seront apportées aux horaires de la ligne d’autobus citée ci-dessus :

– La desserte de l’arrêt Oberpallen, Breck sera supprimée.

– Le nouveau départ/terminus sera l’arrêt « Oberpallen, Schnuddelbierg ».

17.10.2022 | Modifications lignes H10 et 933

17.07.2022: Nei Nummere fir d’Buslinnen

Opgepasst! 🚌🚌🚌

Ab sonndes, dem 17. Juli, gëtt et eng gréisser Ännerung bei all de Buslinnen – all Linn kritt eng nei Nummer!

Kuckt Iech d’Ännerungen hei un:https://www.mobiliteit.lu/de/neue-nummerierung-der-rgtr-linien-am-17-juli-2022/

Attention! 🚌🚌🚌

A partir de dimanche, 17 juillet, il y aura un grand changement sur toutes les lignes de bus – chaque ligne aura un nouveau numéro!

Consultez les changements ici: https://www.mobiliteit.lu/fr/renumerotation-des-lignes-rgtr-le-17-juillet-2022/